Recht op infomatie

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met de wettelijke status en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten wij die verschillende situaties nader toe.

Gehuwde/samenwonende ouders

Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie eenduidig: zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.

Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind

Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar die wel gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, hebben allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun contactgegevens bij aanmelding compleet en correct aanleveren en gedurende de schoolperiode deze in het ouderportaal up-to-date houden. Beide ouders hebben hun eigen account in het ouderportaal en aan beide ouders wordt dezelfde informatie gegeven. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden bespreken wij altijd met beide ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met de directeur van de school.

Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De betreffende ouder moet daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij bovendien het kind hebben erkend. Deze ouders worden niet over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken,  zoals schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. 
Indien het belang van het kind strijdig is met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt dat informatieverstrekking aan een ouder schadelijk kan zijn voor het kind

Informatie voor ouders

U vindt hier welke informatie de Zilveren Maan aan ouders verstrekt. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.