De vakken

Wellicht wilt u wat meer weten over wat de kinderen allemaal leren. Dat is zoveel dat de website geen geschikt middel is om dit allemaal te communiceren. Toch willen we geïnteresseerde ouders graag een eerste indruk geven wat onze leerkrachten onze jonge reizigers allemaal aanbieden.

Linkjes

De pagina is erg lang, veel scrollen dus. Heeft u interesse in een specifiek onderdeel klik daar dan op in onderstaande tabel.
 
Rekenen en Wiskunde Engels Verkeer  Bewegingsonderwijs
Lezen Aardrijkskunde Beeldende vorming Bevorderen van sociaal
Emotionele vaardigheden
Taal en spelling Natuuronderwijs Dramatische expressie Geestelijke stromingen
Schrijven Geschiedenis Kunst- en cultuureducatie  
Rekenen en Wiskunde
Een belangrijk vak dat dagelijks aan de orde komt en al bij de kleuters begint, is rekenen. De Zilveren Maan gebruikt daarbij de methode Pluspunt. Kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken en dat is ook het uitgangspunt als we hen spelenderwijs maar doelgericht laten kennismaken met rekenen. Door middel van rekenactiviteiten en rekenspelletjes worden ze voorbereid op de methode in groep drie en verder.

Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden.
Tijdens de instructie wisselen kinderen oplossingsstrategieën uit en reageren ze op elkaars ideeën. De kinderen leren veel van die interactie. Rekenzwakke kinderen hebben vaak meer sturing nodig. Zij leren eerst één oplossingsstrategie. 

Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen meteen oefenen. Na elk rekenblok wordt er getoetst. Na de toets krijgen de kinderen, afhankelijk van hun resultaten, herhalings- of verrijkingsstof aangeboden.

Voor rekensterke kinderen biedt de methode vanaf groep drie extra plusopgaven. Het zelfstandig werken doen de kinderen vanaf groep zes op hun eigen niveau. Het minimumniveau is aangeduid met één ster, het basisniveau met twee sterren en het plusniveau met drie sterren. In de tweede helft van groep acht wordt eerder behandelde lesstof systematisch herhaald, per rekenonderwerp. Zo blijft het niveau van de kinderen op peil en worden ze optimaal op de brugklas voorbereid.

Lezen

Het leesonderwijs op onze school begint in feite al in groep één, dit noemen we voorbereidend lezen. Er wordt dagelijks voorgelezen, er worden boeken bekeken en er wordt veel aandacht besteed aan taalspelletjes. Vanaf groep drie starten we met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode werkt met 'globaalwoorden' waarin telkens één letter centraal staat. Tot de kerstvakantie leren de kinderen om de dag een nieuw woord.  De instructie en verwerking vinden in groep drie klassikaal plaats. Daarnaast werken de kinderen zelfstandig en in eigen tempo met de diverse materialen die horen bij de methode.

In de groepen vier tot en met acht bestaat het leesonderwijs uit technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen.

Om het leesplezier te bevorderen ontvangen we regelmatig een schrijver op school, organiseren we een poëzieweek, besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek, introduceren we de 'schrijver van de week' en nemen kinderen deel aan de voorleeswedstrijd.

Sinds 2014 neemt onze school deel aan het project de Bibliotheek op School. Hierbij werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Het doel van deze samenwerking is kinderen te stimuleren om meer te lezen op school en thuis. Een jaarlijks geactualiseerd lees- en mediaplan met doelen en activiteiten vormt het uitgangspunt van de leesstimuleringsacties.                                                                                                   

Taal en Spelling

In onze taalmethode, Taal in beeld, wordt elk leerjaar ruim aandacht besteed aan de taaldomeinen woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De leerstof is sterk gericht op het gebruiken van strategieën. De leerlingen leren hoe ze taal moeten gebruiken en welke mogelijkheden taal biedt, maar vooral welke taalvaardigheden hen daarbij kunnen helpen.

Afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden, leren kinderen een passende keuze te maken uit de taalvaardigheden die ze beheersen. Het kunnen bepalen welke vaardigheden nodig zijn en deze vervolgens op de juiste manier toepassen, vormt de kern van de strategische aanpak die we de kinderen aanleren. Met deze werkwijze ontwikkelen de leerlingen taalcompetenties die hen in staat stellen om actief en bewust om te gaan met taal en ermee te communiceren.

Spellingonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Spelling in beeld. Spelling is een vaardigheid die ten dienste staat van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Spelling is dus een functionele activiteit en daarom worden aangeleerde spellingcategorieën zoveel mogelijk geïntegreerd in andere lessen, zodat onze leerlingen het belang van de spellinglessen ervaren. In de spellinglessen wordt gewerkt aan het spellingproduct; kinderen moeten zoveel mogelijk woorden correct spellen. We vinden het echter evenzeer belangrijk dat de leerlingen een goede aanpak aanleren en dat we aan het spellingbewustzijn werken. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van het 'spellinggeweten' van de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen de wil hebben om spellingvaardigheden in teksten en ander schriftelijk materiaal toe te passen.   

Schrijven

Het doel van schrijven is communiceren. Door middel van schrift willen we mededelingen doen aan anderen, of kunnen we onszelf aan iets herinneren.
Het handschrift moet voor iedereen gemakkelijk leesbaar zijn (leescomfort).
Om de kinderen een vlot leesbaar handschrift te helpen ontwikkelen, maken we gebruik van de methode Schrift.

Deze methode besteedt veel aandacht aan de lettervormgeving. Het schrift heeft een smalle letter en de kapitalen (hoofdletters) zijn praktisch van vorm en daardoor eenvoudiger aan te leren. De kinderen leren rechtop te schrijven, waardoor een apart schrift voor linkshandigen niet nodig is. Ook sluit de rechtopstaande letter beter aan bij het schrift van schoolverlaters, omdat oudere kinderen een schuin schrift vaak niet meer toepassen.

In de  groepen één en twee werken de kinderen met diverse schrijfmaterialen om daarvan het effect te ervaren. Tevens oefenen ze de juiste pengreep en krijgen ze veel teken- en doeopdrachten om goed te leren kijken.

Vanaf groep drie krijgen de kinderen de letters aangeboden en leren ze het verbonden schrift.
In groep vier komen de hoofdletters erbij en vanaf groep vijf leren de kinderen meer over lay-out, functioneel schrijven en het onverbonden schrift. Uiteraard wordt ook gewerkt aan het opvoeren van het schrijftempo.

De kinderen schrijven met een goede kwaliteit vulpen of rollerpen. Uitgangspunt hierbij is dat er weinig of geen druk op de pen hoeft te worden uitgeoefend.

Engels

Onze school heeft gekozen voor vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO). Dat wil zeggen dat wij het vakgebied Engels aanbieden van groep één tot en met acht. Omdat de taalgevoelige leeftijd voor het zevende jaar ligt zetten wij voor het aanleren van een vreemde taal in op zo jong mogelijke kinderen. 

De leerlingen van de groepen één tot en met vier leren Engels aan de hand van de methode iPockets. Door middel van liedjes, rijmpjes, vertelplaten en videomateriaal ontdekken de leerlingen op interactieve en speelse wijze de Engelse taal. Vanaf groep vijf stappen de kinderen over op het programma Our Discovery Island.
Het geluidsmateriaal bij deze methode is ingesproken door native speakers. Door de onderdompeling in de Engelse taal krijgen de leerlingen het vertrouwen en de gelegenheid om de taal actief te gebruiken.

Aardrijkskunde

Aan de hand van de methode Meander leren de kinderen om écht om zich heen te kijken. Ze worden uitgedaagd om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. Ze vergelijken de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving met die in de omgeving elders, in binnen- en buitenland.  Ze leren over spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten en over klimaten, energiebronnen en natuurlandschappen (zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren).
De kinderen oefenen in het omgaan met kaart en atlas en leren de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Afhankelijk van het educatieve aanbod van het Koninklijk Instituut voor de Tropen gaan de kinderen van groep zeven en acht naar het Tropenmuseum Junior, waar ze op actieve wijze kennis maken met de leefwijze van andere culturen.

Natuuronderwijs

Het vak natuuronderwijs omvat -naast biologie- ook natuurkunde, gezond gedrag en techniek. Onze school werkt met de methode Naut, waarin bovengenoemde domeinen evenredig aan bod komen. De methode is gericht op zowel het zich eigen maken van kennis als op ervaren en experimenteren.
Ter extra ondersteuning van het domein techniek beschikt de school over rijk uitgeruste techniekkasten.

Kinderen doen techniekopdrachten aan de hand van de volgende thema's:
  • constructies, productie,
  • transport en bewegen,
  • communicatie
  • elektriciteit.
Ter aanvulling op het biologieonderwijs nemen alle groepen van de school deel aan activiteiten georganiseerd door de milieueducatieve dienst in Alphen aan den Rijn en het IVN in Nieuwkoop. Deze instanties leveren lesmaterialen ter ondersteuning van bepaalde projecten. Het gaat hierbij vaak om 'levende materialen'.
Ook verstrekken zij projectkisten met een grote variëteit aan thema's,  zoals meteorologie, magnetisme en papier maken. Daarnaast organiseren zij hele leuke en leerzame excursies.

Geschiedenis

Geschiedenis is onderdeel van de algemene vorming en ontwikkelt het historisch besef bij kinderen.
In de groepen één tot en met vier wordt het vak aangeboden binnen een thema. Vanaf groep vijf tot en met acht wordt gewerkt met de methode Argus Clou Geschiedenis.

De figuur Argus Clou is 'professor in alles', op zoek naar een team dat hem in de toekomst kan opvolgen. Aan de hand van historische bronnen en 'ontdekvragen' helpen de kinderen de professor bij het onderzoeken van de geschiedenis.

De methode kent een thematisch-concentrische opbouw: in elke jaargroep keren  -in steeds wisselende deelonderwerpen-  dezelfde overkoepelende thema's terug. Elk thema behandelt twee tijdvakken. Op deze manier krijgen de kinderen elk jaar alle tijdvakken uit de canon aangeboden.

Als aanvulling op de methode staat in de groepen vijf tot en met acht jaarlijks een excursie op het programma. Groep vijf bezoekt het Archeon in Alphen aan den Rijn, groep zes het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, groep zeven Het Prinsenhof en De Nieuwe Kerk in Delft en groep acht het Anne Frank Huis in Amsterdam.

Verkeer

Onze school heeft het keurmerk School op Safe. Dit betekent dat onze kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid worden in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers.
Wij kiezen ervoor om binnen het Zuid-Hollandse programma Structurele Aanpak Verkeerseducatie Primair Onderwijs, bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theoretisch, met gebruikmaking van de methode Klaar…Over en De Jeugd Verkeerskrant, als praktisch door het verzorgen van drie praktijklessen per leerjaar.

Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Wij werken samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden. Met ouders communiceren we regelmatig over de verkeerssituatie rond de school en de school-thuisroute. 

Groep zeven bereidt zich een groot deel van het jaar voor op het verkeersexamen dat zowel een theoretisch als een praktisch deel kent.

Beeldende vorming

Ons gebouw beschikt over een apart lokaal voor handvaardigheid. Hier kunnen de kinderen zich naar hartenlust bezighouden met werkstukken binnen het  vakgebied beeldende vorming. Uitgangspunt is dat kinderen met zoveel mogelijk verschillende beeldaspecten (ruimte, kleur, vorm, textuur en compositie) in aanraking komen. Ook leren ze werken met diverse technieken en materialen.

Er is bij tekenen en handvaardigheid sprake van een doorgaande ontwikkeling op het gebied van creativiteit, verzorging en afwerking.

Dramatische Expressie en Muziek

Dramatische expressie (dans, toneel en andere vormen van podiumkunst) wordt in diverse methoden aangeboden als verwerkingsvorm van de leerstof. Verder bereiden de kinderen regelmatig optredens voor die tijdens het Open Podium voor andere groepen worden opgevoerd. Kinderen leren zich tijdens deze expressiemomenten te uiten, ze ontwikkelen hun creativiteit en genieten van het samen oefenen voor een optreden.

Ook muziek is een vorm van expressie en is een essentieel onderdeel van het leven. Elk kind geniet van muziek maken, luisteren en ervaren. Het zorgt voor persoonlijk welbevinden, helpt de hersenen beter te leren en creeërt een fijne sfeer in de klas. Muziek heeft met sport gemeen dat het zich dwars door alle andere disciplines heen kan bewegen en dat je niet ontzettend getalenteerd hoeft te zijn om daarvan te kunnen genieten. Voor het vakgebied muzikale vorming maken we gebruik van de methode 'ZangExpress'. Dit is een digitale methode voor muziekeducatie voor groep 1 t/m 8, in combinatie met deskundigheidsbevordering voor de groepsleerkracht.

Met deze doorlopende leerlijn is het heel gemakkelijk om een compleet muziekprogramma aan de bieden en van muziek en zingen te genieten! De digitale leeromgeving is een belangrijk middel, maar  geen doel op zich. Uiteindelijk leren de kinderen hoe ze, los van het digibord, in de klas, maar vooral ook daarbuiten, kunnen zingen en muziek maken.

Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van lespakketten ter voorbereiding op muzikale voorstellingen in onder andere Kaleidoskoop, Tropenmuseum en Concertgebouw. In de groepen zes, zeven en acht oefenen alle kinderen voor respectievelijk een kerst-, sinterklaas- en afscheidsmusical.

Kunst- en cultuureducatie

In de kerndoelen voor het basisonderwijs is sprake van 'kunstzinnige oriëntatie'.
Dit kerndoel vullen we in met de lessen beeldende vorming, drama en muziek, maar vullen we ook in door deel te nemen aan een programma dat wordt aangeboden door de Stichting Kunstgebouw. Dit programma wordt Kunstmenu genoemd en biedt voorstellingen zoals concerten en films, en tentoonstellingen. Het programma is zo samengesteld, dat elke leerling tijdens zijn of haar schooltijd elke van de volgende disciplines minstens één keer tegenkomt:
  • muziek,
  • literatuur,
  • beeldende kunst,
  • film,
  • theater-/podiumkunst,
  • dans.
De activiteiten worden aangeboden aan de kinderen van groep één tot en met acht, vinden op school of elders plaats. Ze worden voorafgegaan door een  lespakket of gastles.

Bewegingsonderwijs

Het doel van bewegingsonderwijs op school is de leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur. Bewegingsonderwijs is een leervak. Naast alle basisvormen van bewegen, leren de kinderen omgaan met verschillen, waardoor iedereen kan blijven meedoen.

De kinderen van de groepen één en twee krijgen dagelijks bewegingsactiviteiten aangeboden in de kleutergymzaal van de school, of op de buitenspeelplaats.

De kinderen van de groepen drie tot en met acht krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de grote gymzalen. Bij goed weer wordt ook wel van het kunstgrasveld tegenover de school gebruikgemaakt. 
Voor alle kinderen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Eén keer per jaar wordt er voor de groepen drie tot en met acht een sportdag georganiseerd. Ook doet de school mee aan een regionaal voetbaltoernooi.

Bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden

Onze school hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Voor het optimaal functioneren van kinderen zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, het kunnen nemen van doordachte beslissingen, luisteren naar elkaar, je gevoelens kunnen uiten en leren van fouten onmisbaar. Wij hebben het vakgebied sociale en emotionele ontwikkeling in ons lesrooster opgenomen en gebruiken daarvoor in alle groepen de methode Leefstijl. Leefstijl biedt ook ondersteuning bij het aanleren van gezondheidsvaardigheden.

Omdat opvoeden dient te gebeuren in een wisselwerking tussen ouders en school, worden ook de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de lessen en zijn er verschillende huiswerkopdrachten die de kinderen samen met hun ouders kunnen doen. De leerkrachten hebben een speciale training gevolgd om goed met de methode Leefstijl te kunnen werken.

Naast het werken met de methode Leefstijl doet onze school sinds 2014 ook mee aan het programma De Gezonde School. Deelname aan dit programma betekent dat we structureel aandacht besteden aan de thema's voeding, sport en bewegen, roken, alcohol, hygiëne, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid en milieu. In samenwerking met de GGD Hollands Midden bekijken we regelmatig welke van de bovengenoemde activiteiten onderhoud vergen. Ook worden de leerlingen en ouders regelmatig gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefstijl van de kinderen. Uiteindelijk wil onze school toewerken naar het predicaat Gezonde School.   

Geestelijke Stromingen

Vanaf de onderbouw wordt al aandacht besteed aan het vakgebied geestelijke stromingen. Dit gebeurt op eenvoudige wijze aan de hand van de verschillende feestdagen. In de bovenbouw maakt kennis van de wereldgodsdiensten een wezenlijk onderdeel uit van de geschiedenismethode. Met de leerlingen uit groep acht bezoeken we alle kerkgebouwen in Nieuwkoop en gaan we naar een moskee in Alphen aan den Rijn. 
 
Belangrijkste doel van de informatie die wij geven, is het kweken van respect voor de medemens en zijn of haar geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.