Dyslexie

Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer tien procent van alle leerlingen in het basisonderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning vanwege lees- en spellingsproblemen. Bij ongeveer vier procent van alle kinderen zijn de klachten zo ernstig en hardnekkig dat er gespecialiseerde ondersteuning en behandeling nodig is. Bij deze groep is sprake van ernstige dyslexie.

Dyslexie (vergoedingsregeling diagnose en behandeling)

Ernstige Eenvoudige Dyslexie

Vanaf 1 januari 2015 valt de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onder de Jeugdwet en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van deze zorg. ‘Enkelvoudig’ betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking, of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. 

Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten, wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie. Onder ernstige dyslexie wordt verstaan dat er sprake is van didactische resistentie. Dat wil zeggen dat de achterstanden zeer groot zijn en de problemen niet verminderen ondanks planmatige, systematische en taakgerichte hulp.
 

Protocol Leesproblemen en Dyslexie

De school hanteert het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Het is zaak om vroegtijdig te signaleren dat een kind lees- en spellingsproblemen heeft. Is dat het geval, dan wordt in het dossier opgenomen dat er mogelijk sprake is van een (ernstige) achterstand die door het onderwijs niet kan worden opgelost, en dat derhalve een vermoeden van dyslexie bestaat. Na de signalering kan de school meteen beginnen met 
ondersteuning.

Diagnostisch onderzoek

Alleen wanneer extra instructie onvoldoende resultaat oplevert en er voldoende onderbouwing is voor het vermoeden van EED, heeft het kind recht op diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek kan uitwijzen dat een leerling aanvullende specialistische behandeling nodig heeft; het kind krijgt dan de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie.Wanneer binnen het kader van deze regeling uit de diagnostiek blijkt dat er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt wel de diagnostiek vergoed, maar niet de behandeling. Een dyslexieverklaring betreft een vaststelling van dyslexie, maar niet per definitie van ernstige, enkelvoudige dyslexie.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.