Schoolondersteuningsprofiel

Wettelijke kaders schoolondersteuningsprofiel

 
Het schoolondersteuningsprofiel geeft weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen een school is georganiseerd. Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel:
  • is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop ondersteuning wordt vormgegeven);
  • is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school;
  • wordt geschreven door de directie van de school, in samenspraak met het team;
  • dient ter advies voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad.
Het Schoolondersteuningsprofiel op hoofdlijnen samengevat:
  • Basisschool De Zilveren Maan voldoet aan de eisen van de zogenoemde basisondersteuning.
  • De school is in staat om een goed pedagogisch klimaat te verzorgen.
  • Er wordt een goede relatie met ouders en leerlingen opgebouwd. Leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn.
  • De school heeft een goede kwalificatie op het gebied van differentiatie, instructievaardigheden en klassenmanagement.
  • De school is in staat om bijna alle kinderen op een adequate wijze op te vangen. Wanneer de school vastloopt in haar aanpak zoekt ze ondersteuning van externe deskundigen
Afgesproken is binnen SWV PO Rijnstreek, om jaarlijks in oktober het schoolondersteuningsprofiel te updaten.

Meer lezen?

De laatste versie van het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Zilveren Maan bieden wij u graag ter inzage in pdf  aan. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.