Groep 1 en 2

Betrokkenheid

Op De Zilveren Maan bieden we activiteiten aan die betekenis hebben voor de leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen graag aan schoolse activiteiten willen deelnemen, anders heeft er nauwelijks ontwikkeling plaats. Betrokkenheid is daarbij het sleutelwoord. Kinderen leren vanaf het moment dat ze op school zijn, dat hun stem ertoe doet; dat zij inbreng hebben. Kinderen praten en denken mee. Actief en zelfstandig leren zijn hierbij belangrijke begrippen.
 
Leuke video's van groep 1 en 2 om even te bekijken
                                         
(Bestanden staan in mp4 formaat en moet u even downloaden)

Thema's

Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belangstellingswereld van het kind. Het werken met een thema neemt een periode van zo'n vier à vijf weken in beslag en start altijd met een kringgesprek. Zo raken de kinderen betrokken bij het onderwerp. Er wordt geïnventariseerd wat ze er al van weten en wat ze erover willen leren.  Ook wordt afgesproken hoe de speelhoek wordt ingericht, wat de kinderen willen maken en welke liedjes en boekjes erbij passen. Door samen een plan te maken wordt het kind medeverantwoordelijk en zal het vanuit eigen motivatie aan het werk gaan. 

Klasseninrichting

Kenmerkend voor onze onderbouw is de uitnodigende klasseninrichting. Elke kleuterklas heeft dezelfde basisinrichting. Daarnaast heeft elke groep ook iets eigens: een sfeer die gemaakt wordt door de leerkrachten en de kinderen in de groep.

Spel

Jonge kinderen kunnen zich het beste ontplooien en ontwikkelen binnen het spel. Het spel is uitgangspunt binnen de groepen één en twee. Door de speelhoek samen met de kinderen zo uitdagend mogelijk te maken, lokken we leersituaties uit. Er worden rollen gespeeld die kinderen leren om te gaan met de wereld om hen heen. Daarbij zijn er ook lees/schrijf- en rekenactiviteiten.

Digikeuzebord

Binnen de kleutergroepen is het Digikeuzebord een belangrijk organisatiemiddel. De kinderen maken op bepaalde momenten van de dag via een online programma een keuze voor het werken in verschillende 'hoeken'. Deze activiteiten leveren rijke leer- en ontwikkelmomenten op. Door het gebruik van het Digikeuzebord beschikt de leerkracht over uitgebreide statistieken die aangeven welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind heeft gekozen. Onderdeel van het Digikeuzebord is een leerlingvolgsysteem waarin de leerkracht tijdens de activiteiten, met behulp van een tablet, observaties van leerlingen registreert.

Rol leerkracht

Er is in de onderbouw een belangrijke rol weggelegd voor de leerkracht. Zij probeert telkens de balans te vinden tussen de onderwijsdoelen enerzijds en de interesse van de kinderen anderzijds.

Per ontwikkelingsgebied worden door de leerkracht de doelen bepaald. De activiteiten behorende bij deze doelen worden passend binnen het thema aangeboden.

Een belangrijk uitgangspunt is de 'zone van naaste ontwikkeling'. Die bestaat uit activiteiten waaraan de leerlingen kunnen en willen deelnemen, maar die ze nog niet zelfstandig tot een goed einde kunnen brengen.

Het terugkijken op de activiteiten die gedaan zijn, neemt een belangrijke plaats in. Deze evaluaties leveren leer- en ontwikkelingsgegevens op voor het leerlingvolgsysteem.

Leerlingvolgsysteem

Het is erg belangrijk om een goed beeld te hebben van de voortgang van kleuters op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerkrachten maken daarom gebruik van observatielijsten en leerlingenoverzichten. Een goede registratie betekent dat er verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden voor het volgende stapje in de ontwikkeling van de kinderen. 

Kleuterplein

In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein. Het uitgangspunt hierbij is dat kleuters vooral leren door spelen, ervaren en ontdekken. Aan alle ontwikkelingsgebieden wordt gericht gewerkt: taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, voorbereidend schrijven en de sociale en emotionele ontwikkeling. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en in gesprek zijn met elkaar.

Kleuterplein biedt de kinderen een ruim aanbod van activiteiten binnen een rijke leeromgeving, zodat elk kind de vaardigheden ontwikkelt op de manier die bij haar of hem past. Kleuterplein is ontwikkeld voor leerlingen van vier tot zes jaar en biedt voldoende mogelijkheden om het aanbod aan te passen aan de ontwikkelingsvraag van de kinderen. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.