ICT

Een eigentijdse school met een breed ICT platform

Werken in de Cloud

De Zilveren Maan werkt in een servervrije omgeving. Alle software voor leerkrachten, ondersteuners en Ieermethodes staan in de cloud. Dat heeft als groot voordeel dat de kennis van externe specialisten en het beheer beter, efficiënter en goedkoper ingeregeld is. Het is ook een groot voordeel dat buiten de school ingelogd kan worden zowel door leerkrachten als door leerlingen zodra we deze optie vrij geven.
Les geven op afstand doen we alleen als het thuiswerken nodig is, zoals bijvoorbeeld tijdens de lockdown periodes. U ontvangt dan van ons bericht en instructies.
 

Welke devices gebruiken we?

Digitale schoolborden

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden. Deze touchscreens stellen de leerkrachten in staat met behulp van educatieve software klassikaal en ook interactief les te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van presentatiemiddel ter ondersteuning en verlevendiging van de leerstof. De leerlingen kunnen onder andere hun spreekbeurten en boekbesprekingen presenteren en mooi illustreren. 

Leerling devices

Chromebooks

De Zilveren Maan streeft naar één Chromebook per leerling vanaf groep vijf en naar minimaal twintig Chromebooks voor de groepen drie en vier.
De leerlingen in de bovenbouw zijn verantwoordelijk voor hun eigen Chromebook. We leren ze hoe ze hier verantwoord mee om moeten gaan.
De leerling gebruikt zijn Chromebook voor oefensoftware ter ondersteuning van het onderwijsleerprogramma van de betreffende groep.

De nieuwste educatieve software is adaptief en past het niveau automatisch aan de leerling aan. Dit stimuleert de ontwikkeling en maakt de volgende stap leuker en beter bereikbaar. De oefensoftware biedt onze leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen met rekenen, spelling, en lezen. De Cito en methode toetsen worden ook op de Chromebook gemaakt.

De Chromebooks worden ook ingezet bij het extra oefenen bij technisch lezen, het schrijven van teksten, verwerking van digitale lesblokken en het leren werken met tekstverwerkings- en presentatieprogramma’s zoals Word en PowerPoint.Bovenbouw leerlingen bereiden hun spreekbeurten en werkstukken voor op hun Chromebook. 
 
De omgeving waarin de leerlingen werken is beveiligd. Bovendien kunnen de leerkrachten op afstand monitoren wat de leerlingen op hun Chromebook doen. Zo is het eenvoudiger om de aandacht bij de les te houden.

De groepen drie en vier gebruiken samen een beperkt aantal Chromebooks voor rekenen (Semsom) en taalmethodes. Voor het goed automatiseren van het schrijven is het belangrijk dat er nog veel op papier wordt gewerkt. Toch is de meerwaarde van digitale methodes en oefensoftware ook voor deze leerjaren groot en gaat de Zilveren Maan ook met haar tijd mee door ook voor deze leerjaren gebruik te maken van Chromebooks. 

Ipads
Ook de jongste kinderen in groep één en twee kunnen gebruik maken van een Ipad. De leerkrachten hebben de beschikking over een twintigtal Ipads die de leerlingen gebruiken voor het opdoen van letterkennis, getalbegrip en tal van andere thema's die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. De Ipads worden ook gebruikt om de ontwikkeling van de leerling digitaal te kunnen monitoren. 
Snappet tablets
Voor het vierde leerjaar maken we vooral gebruik van Snappet tablets. Hierop werken leerlingen in de adaptieve Snappet methodes voor rekenen en taal. De Chromebooks worden ingezet als er gebruik gemaakt wordt van licenties die technisch niet kunnen draaien op de eenvoudige Snappet tablets.
 

Mediawijsheid en digitaal burgerschap

Wij willen graag benadrukken dat we de inzet van digitale hulpmiddelen toejuichen, maar willen voorkomen dat kinderen een groot deel van de dag achter een beeldscherm doorbrengen.

De Zilveren Maan is zich bewust dat in de moderne tijd niet voorkomen kan worden dat in de digitale wereld leerlingen geconfronteerd met vraagstukken rond privacy,  waarheidsvinding, discriminatie, in- en uitsluiting en macht. In de veilige omgeving van school slagen we er gelukkig goed in om de toegang tot schadelijke informatie te blokken. Toch willen we de leerlingen in de bovenbouw op een passend niveau voorbereiden op goed digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap gaat over participatie en identiteit, ook online. Leerlingen kunnen meedenken en -praten over de effecten van die digitale wereld op hun eigen (online) leven, het sociale- en politieke leven en over de ethische aspecten daarvan. Veel lesmaterialen die voor mediawijsheid (als onderdeel van digitale geletterdheid) zijn ontwikkeld kunnen hieraan bijdragen. 

Mediawijsheid houdt in dat kinderen in de bovenbouwgroepen bewust en handig leren omgaan met het media-aanbod. Het is belangrijk dat kinderen bewust en kritisch leren nadenken over gamen, internetten, online-informatie lezen, tv-kijken en cyberpesten. We besteden aandacht aan mediawijsheid door jaarlijks voor de groepen vijf tot en met acht lessen te verzorgen over dit onderwerp en daarnaast elke twee jaar een ‘cyberavond’ voor de ouders van de groepen vijf tot en met acht te organiseren.
 

Licenties voor Microsoft Office - SharePoint en lesmethodes

De Leerlingen van groep drie tot en met acht hebben allemaal een eigen Office 365 schoolaccount waarmee ze inloggen in de Zilveren Maan Leerling omgeving. Deze leerlingomgeving is een SharePoint pagina met tegeltjes die ze snel naar de lesmethodes leidt die past bij het leerjaar waarin ze zitten. 

De MicroSoft omgeving biedt ook als voordeel dat leerlingen thuis kunnen inloggen en veilig werken in offices 365. Ze kunnen dan bijvoorbeeld werkstukken opslaan, bewerken en delen of spreekbeurten opslaan op hun one-drive of de klasomgeving. Makkelijk bij het presenteren in de klas, er is geen usb stick meer nodig en het bestandformat klopt altijd!

Teams

Ook heeft de Zilveren Maan voor elke groep een teamsomgeving opgezet. Zo kunnen we snel schakelen naar het lesgeven op afstand.
Deze staan in een beschermde leerlingomgeving en zijn ook buiten school te bewerken. Handig als je bijvoorbeeld een spreekbeurt voorbereid.


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.