Ondersteuningsvormen

Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft om
zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in de ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De nadruk
ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is, pakken we samen op.

De ondersteuning voor uw kind is gelaagd

Er zijn verschillende manieren om een 
passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken wordt.
Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, werkt Morgenwijzer met verschillende schillen:

Schil 1: De groene schil betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de leerkrachten, 
aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten, IB-ers, dat ieder kind tot zijn recht komt. Tot deze groene schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen school en/of wijk. 
Schil 2: Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de oranje
schil. Deze bestaat uit het Morgenwijzer Ondersteunings-team, met bovenschoolse specialisten die bij Morgen-wijzer werken (orthopedagogen, kindercoaches, gedragsspecialist) met expertise op het gebied van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie. Zij doen onderzoek en geven advies, denken mee in het proces en/of bieden praktische hulp. 
3. De paarse schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen 
Morgenwijzer voorhanden en zal waar nodig worden ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, taalklas, 
enzovoort).

Lees meer over basisondersteuning en extra ondersteuning.
 
  Basisaanbod
Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan. 
  Ondersteuning vanuit de school
Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt 
extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten 
binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer. Het gaat om ondersteuning 
waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een 
ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of 
extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind). 
  Ondersteuning met hulp van buiten de school
Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen. 
Ook kan uw kind gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding 
hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een 
externe deskundige (bijv. vanuit Morgenwijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider).

Ondersteuningsgebieden

Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet 
alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie. Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk van 
de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren wegen 
we allemaal mee om tot een passend aanbod te komen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in het 
schoolondersteuningsprofiel.

Speciale lesplaatsen

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte 
het aanbod van de school overstijgt, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit 
betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs 
(SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.

Lees meer over het ondersteunpunt.
Lees meer over het Schoolondersteuningsprofiel SOP

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.