Afspraken op De Zilveren Maan

Op onze school hanteren wij drie 'kapstokken' waaraan regels worden opgehangen: regels over het omgaan
met elkaar, zorg voor je omgeving en veiligheid.

Onze regels hangen aan drie kapstokken

In elk lokaal hangt een afbeelding van deze drie kapstokken. De bijbehorende regels worden met de kinderen besproken en 'eraan gehangen'. De regels zijn positief gesteld: er wordt niet benoemd wat er niet mag, maar aangegeven hoe het wél hoort. Een teveel aan regels is niet wenselijk. Het aantal regels is beperkt, maar op veel situaties van toepassing. We onderscheiden de volgende drie kapstokken met bijbehorende regels:
Omgaan met elkaar
 • Ik hoor 'stop', ik hou er mee op!
 • Voor groot en klein zal ik aardig zijn.
 • Ik praat zachtjes, want dan stoor ik niemand.
Zorgen voor je omgeving
 • Ik ruim alles netjes op waar het hoort.
 • Ik zet mijn fiets netjes in het fietsenrek.
Veiligheid
 • Ik loop rustig door de school.
 • Ik let erop dat ik mezelf en een ander niet in gevaar breng. 
 • Ik gebruik mijn spullen waar ze voor bedoeld zijn.

Eten en drinken

Op De Zilveren Maan vinden we een gezonde leefstijl belangrijk en dat kun je kinderen niet vroeg genoeg 
leren. Om gezond eten te stimuleren, nemen alle kinderen op woensdag fruit of groente mee voor de pauzehap. Op de andere dagen mag dat natuurlijk ook! Het meegeven van snoep hebben we liever niet.

Traktaties

Bij feestelijke gebeurtenissen hoort een traktatie. Wij vragen u met nadruk om verstandig te trakteren. Een 
kleine, liefst gezonde, traktatie volstaat.

Fietsen stallen

Voor het schoolplein ligt een voetgangersgebied met voldoende fietsenstallingen voor de kinderen van de drie scholen. De kinderen stallen hun fietsen in de buurt van de plaats waar zij het voetgangersgebied betreden. Een deel van het voetgangersgebied bestaat uit een zogenoemd wachteiland. Dit is een verhoogd gedeelte van het gebied, herkenbaar aan de rode stenen. Hier mogen geen fietsen worden gestald.
Met de andere gebruikers van het gebouw zijn de volgende regels afgesproken:
 • Alle leerlingen stallen de fietsen in of tussen de rekken.
 • Ouders, die na het brengen van hun kinderen weer vertrekken, mogen hun fietsen buiten de rekken stallen. Zo blijft er voldoende ruimte voor de kinderen. Wilt u hierbij wel zorgen dat het looppad vrij blijft.
 • Fietsen mogen niet worden meegenomen op het plein.

Parkeren 

Ouders kunnen gebruik maken van een groot parkeerterrein naast de school. Om de doorgang te bevorderen, is er sprake van eenrichtingsverkeer. Het voorste deel van de parkeerplaats is ingericht als Kiss & Ride zone. Deze is bedoeld voor het direct laten in- en uitstappen. Na het brengen van uw kind(eren) dient u dus direct weg te rijden. Ook bij het ophalen is deze plek geen wachtplaats voor auto's. Spreek eventueel met uw kind(eren) af dat zij wachten bij de Kiss & Ride zone en haal ze daar op. Wilt u met uw kind(eren) meelopen bij het brengen of bent u vroeg bij school om ze op te halen, parkeer dan uw auto in de daarvoor bestemde vakken.

Fotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om een foto te maken van uw kind(eren) en van de groep van uw kind. U krijgt van ons tijdig bericht over de definitieve datum.

Gevonden voorwerpen

Veel voorwerpen, zoals gymkleding, laarzen, schoenen, jassen en wanten, blijven regelmatig op school achter. Een aantal keren per jaar worden deze gevonden voorwerpen 'uitgestald' op de tribune bij de ingang van de school. Deze momenten worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Ouders krijgen dan een week de mogelijkheid om te kijken of er eigendommen tussen liggen. Daarna gaan de bruikbare kledingstukken naar de kledingbank. De overgebleven spullen worden weggedaan.

Mobiele telefoon

Kinderen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar school. Het risico dat ze hun telefoon kwijtraken of  beschadigen is te groot. Ook kan het gebruik van telefoons leiden tot aantasting van privacy en aanleiding geven tot conflicten. Deze regel geldt zowel in het gebouw als op het plein. Kinderen die naar huis moeten of willen bellen, kunnen gebruik maken van de telefoon van de school. Indien er aanleiding is voor een uitzondering op deze regel, moet vooraf expliciet toestemming worden gegeven door de leerkracht. In dat geval wordt de telefoon door de leerling bij de leerkracht in bewaring gegeven tot na schooltijd.

Pesten

Hoewel het gelukkig niet veel voorkomt, wordt pesten door ons zeer serieus genomen. We zullen er daarom alles aan doen om het te voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat uit de behandeling van het onderwerp met de kinderen, onder andere met behulp van de methode Kwink, waarna met hen regels worden vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar stelt iedere groep samen met de leerkracht een anti-pestcontract op. Daarnaast hanteren we duidelijke regels. Als het pesten desondanks optreedt, gaan we actief aan de slag. Bij pesten spelen vijf personen of groepen een rol: de leerkracht, de pester, het gepeste kind, de 'zwijgende middengroep' en de ouders. Na het melden en vaststellen van een geval van pesten proberen we in een aantal vaste stappen, beschreven in het pestprotocol, het probleem op te lossen. Deze stappen voorzien ook in het eventueel inzetten van partijen buiten de school. Eerst stellen we vast of er inderdaad sprake is pesten. In ons protocol hebben we omschreven waar de grenzen tussen plagen en pesten liggen. We besteden, onder andere in de vorm van gastlessen en ouderavonden, ook regelmatig aandacht aan het fenomeen cyberpesten.
Tevens willen we u attent maken op de internetsite www.pestweb.nl, waar leerlingen en ouders terecht 
kunnen met al hun vragen over pesten.

Schoolmaterialen

Onze leerlingen krijgen vanaf groep drie onder andere een goede vulpen, een schaar, kleurpotloden en een 
liniaal. Sommige materialen moeten regelmatig worden vervangen. De school is hiervoor verantwoordelijk. 
Het gebeurt soms dat kinderen materialen kwijtmaken of vernielen. In dat geval wordt er een bijdrage van 
de ouders gevraagd. Een nieuwe vulpen kost € 10,00

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.