Start sociaal pedagogische begeleiding op De ZIlveren Maan

10-09-2020
Beste ouders en/of verzorgers,

In het schooljaar 2020-2021 zal er in onze school gestart worden met sociaal pedagogische begeleiding.

Wat houdt dat in?
We gaan onze leerlingen, uw kinderen, nog meer helpen om gedrag  te veranderen waar zij zelf, maar ook u en mogelijk de groep waar ze in zitten, last van hebben. Vaak zien we dat gedrag waar een kind last van heeft ook invloed heeft op het kunnen leren. Vaak zijn de kinderen dan in hun hoofd meer met andere zaken bezig dan het leren. En we willen het liefst álle hobbels wegnemen om uw kind gelukkig te zien!

Welk gedrag is dat bijvoorbeeld?
  • snel boos worden of
  • niet goed om kunnen gaan met verlies in het spel of
  • samenwerken in de klas moeilijk vinden of
  • slecht of geen contact kunnen maken met andere kinderen of
  • slecht vriendschappen kunnen behouden of
  • sociale situaties slecht kunnen inschatten en beoordelen of
  • te verlegen of te bang zijn of
  • …………………………………………..
Hoe gaan we dat doen?
Elke week zal er op maandag een medewerker van het jeugd- en gezinsteam op school aanwezig zijn om deze begeleiding aan uw kind te gaan bieden.  Bij ons op school is dat Nienke Wolring.
De begeleiding zal gegeven worden in de klas, tijdens het buiten spelen, of op een rustige plek binnen de school afhankelijk van de vraag. Ook de tijdsduur dat de begeleiding geboden zal worden is afhankelijk van de vraag en de draagkracht van uw kind. We gaan uit van ongeveer een half uur per keer.

Moet ik mijn kind dan aanmelden bij het Jeugd- en Gezinsteam?
Nee, u hoeft uw kind niet aan te melden bij het JGT. Op het moment dat Nienke de begeleiding zal bieden is zij onderdeel van het team van de school. Dat wil zeggen dat het kind niet aangemeld hoeft te worden bij het jeugd- en gezinsteam.

Hoe gaat het verder in zijn werk?
De leerkracht van uw kind neemt contact met u op als hij/zij denkt dat uw kind hier baat bij zou kunnen hebben. Pas als u ook denkt dat uw kind hier baat bij zou hebben dan gaan we van start.

We beginnen met een gesprek na schooltijd met u als ouder/verzorger en Nienke afhankelijk van de leeftijd van uw kind ook uw kind, de leerkracht, mogelijk de intern begeleider en die de begeleiding zal bieden. De hulpvragen, doelen en het plan van aanpak worden met elkaar afgestemd  en leggen we vast in een ‘contract’.

Nienke zal met uw kind aan de slag gaan onder schooltijd. Halverwege het traject zal er weer een gesprek met elkaar zijn om te kijken hoe het met uw kind gaat, hoe het in de klas en thuis gaat en ter afronding een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek zal besproken worden wat er misschien nog nodig is. Wanneer blijkt dat de begeleiding niet voldoende resultaat heeft opgeleverd zullen we met elkaar de mogelijke vervolgstappen bespreken.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind en/of de intern begeleider van onze school, of Nienke van het jeugd- en gezinsteam die de begeleiding op de school van uw kind zal bieden.

U kunt met de leerkracht of de intern begeleider op de bekende manier contact zoeken. De contactgegevens Nienke Wolring zijn:
email  : n.wolring@jgthollandrijnland.nl
Mobiel: 06-83119353

Hartelijke groet,
Marcel Blaauw
OBS De Zilveren Maan
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.